Home Turuga-jo Castle Rinkaku Oyakuen Seaburi-yama MT Daimyo gravesBy Japan Railway (JR Website)

Tokyo >> Thohoku Shinkansen 1hr.and15mins
Koriyama >> ban-etsu Saisen Line(rapid)
Aizu-Wkamatsu

Sendai >> Thohoku Shinkansen 40 mins
Koriyama >> ban-etsu Saisen Line(rapid)
Aizu-Wkamatsu


By Automobile

Tokyo(Kwaguch IC) >> Tokyo Espressway
Koriyama JCT >> Ban-etsu Expressway
Aizu-Wkamatsu


 


Copyright - © Aizu-Wakamatsu City Tourism Bureau
Wakamatsu-jo Office
1-1 Outemachi, Aizu-Wakamatsu City, Fukushima, 965-0873 Japan
TEL 0242-27-4005Å FAX 0242-27-4012
E-mail info@tsurugajo.com