Home Turuga-jo Castle Rinkaku Oyakuen MT Seaburi Daimyo graves

 


Copyright - © Aizu-Wakamatsu City Tourism Bureau
Wakamatsu-jo Office
1-1 Outemachi, Aizu-Wakamatsu City, Fukushima, 965-0873 Japan
TEL 0242-27-4005 FAX 0242-27-4012
E-mail info@tsurugajo.com